má práce / věda

Ve své odborné vědecké činnosti se zaměřuji především na problematiku makroekonomických a srovnávacích analýz. Má pozornost je v této oblasti věnována jak metodologickým, tak zejména praktickým problémům, jež jsou spojeny s problematikou národního účetnictví, analýzy a modelování ekonomických systémů či mezinárodního srovnávání. Mimo tento stěžejní směr, věnuji svou pozornost také vybraným makroekonomickým a mikroekonomickým problémům a problematice regionálních disparit.

Z mého odborného zaměření vycházejí také mé výzkumné aktivity v uplynulých letech. Byl jsem řešitelem grantu GP402/01/D126: „Makroekonomický model České republiky“ (projekt řešen v letech 2001-2004), členem řešitelského týmu grantů GA402/00/0309: „Možnosti regionálního rozvoje v podmínkách vstupu České republiky do EU s ohledem na procesy globalizace“ (projekt řešen v letech 2000-2002), GA402/03/1143: „Exogenní a endogenní faktory regionálního rozvoje - zhodnocení empirických zkušeností a teoretických přístupů k pólům rozvoje“ (projekt řešen v letech 2003-2004), GA402/06/0204: „Corporate governance v podmínkách české ekonomiky“ (projekt řešen v letech 2006-2008) a GA402/05/2758: „Integrace finančního sektoru nových členských zemí EU do EMU“ (projekt řešen v letech 2005-2007). Mezi roky 2001-2004 jsem se také účastnil řešení projektu MSM 195200007: „Výzkum podmínek rozvoje malého a středního podnikání“. V rámci mezinárodního projektu „TransCONVER: Training and Guidance Module for Local Coal Conversion Partnership in enlarging Europe“ jsem analyzoval hospodářský vývoj Moravskoslezského kraje v letech 1990-2000 (rok 2001). V roce 2006 jsem byl řešitelem projektu FRVŠ F5a-1955/2006: „Obsahová a metodická inovace předmětů zahrnutých do modulu magisterské specializace „Analýza pro ekonomy““. V roce 2008 jsem se také podílel na řešení projektu CZ-53/SK-CZ-0024-07 „Makroekonomické modelování se zaměřením na proces transformace měny (euroizace) v SR a ČR“. V letech 2007-2010 jsem se podílel na řešení projektu MMR ČR WD-55-07-1: „Regionální disparity v územním rozvoji České republiky – jejich vznik, identifikace a eliminace“. V roce 2010 jsem byl řešitelem projektu FRVŠ F5d-1160/2010: „Multimediální podpora výuky předmětů „Makroekonomická analýza“, „Národní účetnictví“ a „Komparativní ekonomie““. V roce 2012 jsem byl také spoluřešitelem projektu FRVŠ G5-86/2012: „Cvičebnice pro středně pokročilý kurz Mikroekonomie a Makroekonomie“. V letech 2011-2014 jsem se spolupodílel na řešení projektu CZ1.07/2.2.00/28.0017 „Inovace studijních programů na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné“. No a konečně v letech 2012-2014 jsem byl hlavním řešitelem projektu SGS/7/2012 „Vliv regionálních disparit na podnikatelské prostředí“.