má práce / rektor

V mých vizích má Slezská univerzita podobu moderní, otevřené, sebevědomé a také prestižní vysokoškolské instituce, která je schopna čelit všem výzvám, před nimiž vysoká škola v 21. století stojí. Tato vize vychází z předpokladu, že tak jako jednotlivec, také univerzita může růst pouze s vysokými cíli. Vím, že cesta k naplnění těchto cílů bude velmi složitá. Při jejím zdolávání musíme, já i můj tým spolupracovníků, nejen navázat na pozitivní kroky, které zde byly v minulosti učiněny, ale také najít dostatek odvahy k tomu, abychom v oblasti řízení a komunikace prosadili moderní trendy, jež jsou v současnosti běžné na špičkových univerzitách v Česku i ve světě. Pokud tyto vize naplníme, pak ze Slezské univerzity vybudujeme vysokoškolské pracoviště, které se bude vyznačovat širokou interdisciplinární spoluprací a interakcí v oblasti vědy a vzdělávání, a to nejen uvnitř jednotlivých fakult a ústavů, ale také na úrovni mezifakultní či meziuniverzitní.

JAK TUTO VIZI NAPLNIT?

Cesta k naplnění výše uvedené vize se dá, dle mého názoru, shrnout do čtyř jednoduchých slov: SPOLUPRÁCE – KVALITA – OTEVŘENOST – KOMUNIKACE. Jaký je však obsah těchto slov?

SPOLUPRÁCE

Spolupráci chápu jako společné úsilí jednotlivců zaměřené na dosažení prospěchu celku. Existenci veřejné vysoké školy si nedovedu představit bez vzájemné spolupráce jejich jednotlivých součástí. Proto mezi čtyři hlavní cíle svého funkčního období řadím podporu intenzivní spolupráce jednotlivých součástí Slezské univerzity. Věřím, že tato forma spolupráce může přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti Slezské univerzity na trhu vysokoškolského vzdělávání. Pokud se tento cíl, ve spolupráci s členy akademické obce, podaří naplnit, pak jsem přesvědčen o tom, že dojde ke zlepšení postavení SU mezi českými veřejnými vysokými školami. Mezi významné prvky spolupráce řadím také oblast financování, a to jak na úrovni rektorátu, tak na úrovni jednotlivých součástí. Zde je podle mého názoru zapotřebí zejména otevřít prostor pro bližší spolupráci jednotlivých součástí při získávání finančních prostředků na základě komerční, popř. i nekomerční spolupráce s obchodními společnostmi z regionu i celé České republiky.

zlepšit postavení SU mezi veřejnými vysokými školami podpořit využívání možností vícezdrojového způsobu financování

KVALITA

Pod pojmem kvalita rozumím souhrn užitných a společensky významných vlastností, která vycházejí ze smyslového vnímání jednotlivců. Z daného tedy vyplývá, že kvalita posuzovaného procesu je podmíněna jak okolnostmi, za nichž je příslušný proces posuzován, tak názorovou orientací subjektu, který tento proces vnímá. Je neoddiskutovatelným faktem, že vedení každé vysokoškolské instituce by mělo problematice kvality věnovat značný díl své pozornosti. Z tohoto důvodu jsem i já mezi hlavní cíle svého funkčního období zařadil zvýšení kvality výstupů Slezské univerzity. K tomuto kroku by na Slezské univerzitě mělo výrazně přispět zavedení Systému hodnocení kvality. Tento systém by měl být postaven na třech základních pilířích, k nimž řadím (1) kvalitu pedagogického procesu a služeb studentům, (2) kvalitu vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti a (3) kvalitu služeb poskytovaných veřejnosti. Naplnění tohoto cíle by tak mělo vést především ke zvýšení kreditu Slezské univerzity v Opavě a jejich součástí mezi uchazeči o studium. Realizace tří výše uvedených kroků by však neměla vést pouze ke zvýšení kreditu Slezské univerzity, ale také k její postupné transformaci na vzdělávací instituci pro 21. století.

zvýšit kredit o univerzity mezi uchazeči o studium transformovat Slezskou univerzitu na vzdělávací instituci pro 21. století

OTEVŘENOST

Pojem otevřenost si spojuji zejména se slovy rovnost, přímost a upřímnost. Jsem toho názoru, že uplatnění principu otevřenosti při řízení SU může přispět k tomu, že veřejnost začne Slezskou univerzitu chápat jako instituci, s níž má smysl spojit svou budoucnost a v níž je možno věřit. Mým hlavním cílem v této oblasti je tedy zvýšit zájem o studium na Slezské univerzitě u potenciálních uchazečů, vybudovat pozitivní vztah současných studentů ke své Alma Mater a posílit vazbu mezi univerzitou a jejími absolventy. Cesta k otevřené vysokoškolské instituci je úzce spjata s posílením její společenské odpovědnosti, neboť právě vysokoškolské instituce považuji za jeden z hlavních pilířů tohoto konceptu. Mým cílem je podporovat svobodnou diskusi a kritické myšlení členů akademické obce, na jejímž základě budou následně přijímána taková rozhodnutí, která nebudou zatížena poučkami a tvrzeními, jež nepřipouštějí pochybnosti. Vedle vnitřní otevřenosti považuji za významnou také otevřenost univerzitu vůči svému vnějšímu okolí. Důležitá je především otevřenost SU vůči zahraničí, resp. vůči zahraničním studentům.

posílit společenskou odpovědnost univerzity přetvořit univerzitu na instituci, jež je otevřená vůči zahraničí a atraktivní pro zahraniční studenty

KOMUNIKACE

Komunikací rozumím přenos informačního obsahu, k němuž dochází uvnitř jednotlivých komunikačních systémů, a to za použití rozličných komunikačních médií, z nichž nejvýznamnější roli hraje především proces sdělování prostřednictvím jazyka. Má-li být Slezská univerzita institucí, jež je otevřena nejen dovnitř, ale také vůči svému okolí, pak je nezbytné, aby se zlepšily komunikační toky, jak uvnitř univerzity samotné, tak vůči jejímu okolí. Dá se tedy říci, že s problematikou otevřenosti je úzce spojena otázka komunikace. Podobně jako v jiných institucích, také v případě Slezské univerzity dochází poměrně často ke zkreslování prvotních informací a finální sdělení pak jen velmi vzdáleně odpovídá původní informaci. Proto považuji za nezbytné prosadit na půdě univerzity zejména transparentní řídící procesy, které budou postaveny na široce otevřených komunikačních kanálech. Pouze tímto způsobem je možno odstranit efekt „tiché pošty“. Nelze však říci, že je nutno zlepšit pouze komunikaci uvnitř univerzity. Za důležitý krok považuji také zlepšení komunikačních toků mezi univerzitou a jejím okolím, což by mělo vyústit ve zlepšení obrazu Slezské univerzity v očích veřejnosti.

prosadit transparentní procesy řízení a kontroly, jež budou postaveny na široce otevřených komunikačních kanálech zlepšit komunikační toky mezi univerzitou a jejím okolím

„Volební program kandidáta na rektora“