má práce

Jsem vysokoškolským pedagogem, jehož oborem je ekonomie.

Zaměřuji se jak na oblast mikroekonomie a makroekonomie, tak na problematiku makroekonomických analýz a mezinárodních komparací.

S ekonomií jsem se poprvé setkal na Střední ekonomické škole v Ostravě a musím dobrovolně přiznat, že to nebyla láska na první pohled. K našemu vzájemnému sblížení došlo až v letním semestru 1. ročníku mého studia na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Tehdy na jaře roku 1990 jsem se poprvé seznámil s reálným přínosem Adama Smitha, Davida Ricarda, Johna Maynarda Keynese, Miltona Friedmana a řady dalších ekonomů k rozvoji ekonomického myšlení ve světě. Myšlenky těchto významných ekonomů mne následně přivedly ke studiu oboru Národohospodářství, jež jsem úspěšně absolvoval v roce 1994. Naše vzájemné sblížení tak vytýčilo cestu, kterou od konce svého vysokoškolského studia procházím.

Nástup na civilní vojenskou službu na katedře makroekonomie Ekonomické fakulty VŠB-TUO, která byla následně přejmenována na katedru národohospodářskou, mne ujistil v tom, že jsem se vydal správným směrem. Přihláška na doktorské studium, odchod na Slezskou univerzitu v Opavě, resp. její Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné, doktorát a habilitace z ekonomie na mé Alma Mater a de facto nikdy nekončící proces sebevzdělávání. To je cesta, kterou od roku 1995 kráčím a na niž se snažím předat svým studentům srozumitelnou formou co možná nejširší penzum znalostí z oblasti mikroekonomie, analýz a komparací.

NEJEN VĚDOU A VÝUKOU ŽIV JE ČLOVĚK

Mé působení na Slezské univerzitě v Opavě není spojeno pouze s pedagogickou a vědeckou činností. Zájem o věci veřejné mne několikrát přivedl do Akademického senátu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, v jehož čele jsem měl tu čest působit v letech 1999 až 2002.

V průběhu uplynulých patnácti let jsem také napomáhal, ať již v pozici zástupce vedoucího katedry, nebo v pozici vedoucího katedry, při budování katedry ekonomie a veřejné správy. Ta dnes patří mezi nosné katedry Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné a udává tak směr jejího dalšího působení v regionu.

Od roku 2013 jsem své sedmnáctileté zkušenosti z působení na OPF zúročil při své kandidatuře na děkana této fakulty. V následujících dvou letech se mi a skvěle fungujícímu týmu mých nejbližší spolupracovníků, díky výrazné podpoře Akademického senátu a velké části členů akademické obce, podařilo Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné stabilizovat, a to jak po stránce finanční, tak po stránce personální.

ŽIVOT JE PLNÝ ZMĚN

Ačkoliv jsem předpokládal, že mne po finanční a personální stabilizaci OPF, čeká relativně klidná druhá polovina funkčního období, zjistil jsem, že je pravdivé přísloví: „Člověk míní, doba mění“. Na podzim roku 2014 jsem tak přijal nabídku členů akademické obce kandidovat na pozici rektora Slezské univerzity. Po pečlivém zvážení všech pro a proti a po diskusi se svými nejbližšími spolupracovníky jsem se nakonec rozhodl kandidaturu podat. Na svém listopadovém zasedání pak Akademický senát Slezské univerzity rozhodl, že mi dá svou důvěru. Opustil jsem tedy pozici děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné a vyšel jsem vstříc novým výzvám, jež přede mne klade pozice rektora Slezské univerzity v Opavě.